Taiwan (Mar./Aug. 2021)

More travels in Taiwan in the second year of the virus.

North - Taipei, Pinglin & Wuqi

Central Mountains - Ren-ai

East Coast - Zhuoshi

South - Mailiao & Meinong

Penghu - Magong, Shili, Xiyu, Niaoyu & Wangan

View all as a slideshow.